نقاشی
 زبان کودکان است . آنان با بزرگسالان متفاوت هستند . آنها را می توان از طریق نقاشی،  قصه گویی، بازی  و ... شناخت . بررسی نقاشی کودکان به ما کمک می کند تا به دنیای درونی و روح کودکانه آنها پی ببریم و بدانیم چه نیازهایی دارند.  ناسازگار یا بیمار هستند ؟ در بزرگسالی می خواهند چه کاره شوند ؟ و....
باید توجه داشت که کودک در کشیدن نقاشی آزادی کامل داشته باشد و نبایدموضوع نقاشی به او تحمیل شود.
کودکان را به کشیدن نقاشی تشویق کنید ولی آنها را به انجام آن مجبور نکنید.
از کودکان بخواهید در مورد نقاشی خود با شما صحبت کنند.